Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Stone Discounter

Definities:

THE STONE DISCOUNTER: Galvaniweg 30, 8071 SC Nunspeet

Koper: De partij bij de overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de prijs te betalen.

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, waaronder die tot het verrichten van enkele diensten. Afwijking van deze voorwaarden wordt slechts aanvaard door voorafgaande schriftelijke toestemming van THE STONE DISCOUNTER.

Aanbiedingen/offertes:
•Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen, die naar aanleiding daarvan worden geplaatst, worden beschouwd als akkoord. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend voor THE STONE DISCOUNTER, tenzij nadrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen. Op alle handgeschreven en/of gestuurde offerte's geld: Type- en rekenfouten voorbehouden.

Levering:
•Tenzij schriftelijk is overeengekomen, geldt dat er geleverd wordt vanaf ons opslagterrein of de fabriek. Zodra de goederen ons opslagterrein of de fabriek verlaten hebben, zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
•THE STONE DISCOUNTER spreekt een bezorgdag af met de koper en geeft een indicatie van het tijdstip van leveren.
•Lukt het THE STONE DISCOUNTER niet om op het afgesproken tijdstip te leveren, dan behoudt THE STONE DISCOUNTER zich het recht deze afspraak te wijzigen zonder dat de koper recht op schadevergoeding heeft voor ontstane schade op wat voor wijze dan ook.
•De koper moet ervoor zorgen dat de losplaats goed bereikbaar is met een grote vrachtwagen (2,60 meter bij 18 meter). En met voldoende ruimte en vlakke ondergrond om hier de bestelde goederen te lossen. Het is ter beoordeling van de chauffeur of de losplaats bereikbaar is. Als dit niet het geval is zal de chauffeur de goederen zo dicht mogelijk bij de gewenste losplaats lossen.
•Het transport van THE STONE DISCOUNTER naar de klant wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. THE STONE DISCOUNTER is daarom niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade als gevolge van het transport.

Retourneren:
•Goederen die THE STONE DISCOUNTER op voorraad heeft, e.e.a. ter bepaling van THE STONE DISCOUNTER, kunnen door en voor rekening van de koper retour gebracht worden als ze 100% schoon en onbeschadigd zijn. Het retour brengen moet binnen 2 weken na levering geschieden. Het aankoopbedrag zal direct contant of binnen 2 weken via online bankieren voldaan worden. Goederen die speciaal voor u besteld worden kunnen niet retour genomen worden. Als de fabriek bereid is deze wel terug te nemen, zal er 75% van het aankoopbedrag vergoed worden. Alle gemaakte transportkosten zullen aan de koper doorberekend worden. 

Prijzen:
•De door THE STONE DISCOUNTER opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
•Afgesproken prijzen zijn bindend. THE STONE DISCOUNTER behoud het recht deze eenzijdig te wijzigen bij verhoging van accijnzen en/of prijsverhogingen van importeur/fabrikanten. Hiervan zal altijd voor levering melding gemaakt worden.

Betaling:
•De koopsom van de bestelde goederen wordt voor levering of op dag van levering door de koper aan THE STONE DISCOUNTER voldaan. Dit wordt van tevoren of op de dag van levering via online bankieren, pin of contant gedaan, mits anders schriftelijk overeengekomen. Het moment van betaling wordt van tevoren afgesproken.
•Briefgeld van € 200,- en € 500,- kan niet aangenomen worden.

Eigendomsrecht:
•Alle door de STONE DISCOUNTER geleverde goederen blijven volledig eigendom van THE STONE DISCOUNTER zolang deze niet volledig betaald zijn. Zelfs als de materialen al verwerkt zijn, behoudt THE STONE DISCOUNTER het recht om deze terug te halen.

Aansprakelijkheid:
•Na verwerking van de goederen kan THE STONE DISCOUNTER nergens meer voor aansprakelijk gesteld worden.
•THE STONE DISCOUNTER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van derden.
•De aansprakelijkheid van THE STONE DISCOUNTER zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

Overmacht, doorschuivingen en annuleringen:
•In geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst door gevolgen van overmacht, kan THE STONE DISCOUNTER de lever datum aanpassen. THE STONE DISCOUNTER probeert ten alle tijden te zoeken naar een volgens THE STONE DISCOUNTER passende oplossing.

Afwijkingen:
•Getoonde goederen kunnen qua kleur en structuur afwijken van de geleverde goederen. Dit kan nooit reden zijn tot weigeren of reclamatie.
•Natuursteen is een natuurproduct. Monsters hiervan geven een indicatie van kleur en structuur maar zullen in de praktijk zeker afwijken. Dit kan nooit reden zijn tot weigeren of reclamatie.
•Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlakte kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot weigering of reclamatie.
•Kleurverschillen, haarlijntjes/scheurtjes en kalkuitbloeiing zijn natuurlijke verschijnselen. Zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen.

Garantie:
•De garantie van de geleverde goederen beperkt zich tot de fabrieksgarantie. Kosten voor transport en vervanging  zullen altijd voor rekening van de koper zijn.
•Bij verkeerde verwerking of onderhoud door koper en/of verwerker komt de garantie te vervallen.

Onderzoek en reclamatie:
•Alle kosten die gemaakt worden bij het beoordelen van een klacht zullen, indien de klacht niet gegrond is, voor rekening van de koper zijn.
•Verwerkte materialen kunnen nooit gereclameerd worden. Verwerking = acceptatie!

Statiegeld pallets:
•THE STONE DISCOUNTER kan statiegeld aan de koper in rekening brengen voor de pallets. De koper heeft het recht op terugbetaling of verrekening van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd door de koper worden geretourneerd. U dient de factuur hiervoor mee te nemen. Er wordt géén statiegeld uitgekeerd indien de pallets niet geschikt zijn voor hergebruik. Ook pallets waarvoor u geen statiegeld heeft betaald mogen retour. Zulks uitsluitend na overleg en met instemming van THE STONE DISCOUNTER zonder dat daarvoor statiegeld zal worden uitgekeerd.
•Wanneer er rechtstreeks vanaf de fabriek wordt geleverd en de fabriek de pallets weer ophaalt, dan is het aan de fabriek om te bepalen of de pallets in goede staat verkeren en er een restitutie van de pallets zal plaatsvinden. Dit proces is tussen de klant en de fabriek, THE STONE DISCOUNTER is hier niet aansprakelijk voor.

Bevoegde rechter:
•Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, mits dwingende regels zich daarvoor verzetten.

 

info@thestonediscounter.nl

Algemene voorwaarden